Παρελθόν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, έρχεται το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Κομοτηνής

Καθορίζεται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθώς και κάθε άλλο μέτρο σε Κομοτηνή, Αίγειρο και Σιδηροχώρι.

Θα αντιμετωπιστούν προβλήματα χρήσεων γης και δόμησης της περιοχής γύρω από το ΚΤΕΛ Κομοτηνής, στις οδούς Φιλιππουπόλεως Λυκαβηττού και Λεωφόρο Ηρώων.

Την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της μελέτης “Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Κομοτηνής”, σηματοδοτεί ομόφωνη απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο το βράδυ της Δευτέρας 25 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για ένα σχέδιο που αφορά το σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου Κομοτηνής, δηλαδή και τους πρώην Δήμους Αιγείρου και Σιδηροχωρίου. Πρόκειται για το πρώτο, τέτοιου είδους, σχέδιο που έρχεται να αντικαταστήσει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κομοτηνής, που αφορούσε μόνο την πόλη.  

“Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο είναι πολεοδομικό και χωροταξικό σχέδιο που επεκτείνεται σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο. Είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στην συνέχεια εξειδικεύονται οι πολεοδομικές ρυθμίσεις, οι χρήσεις γης και άλλα”, διευκρίνισε ο δήμαρχος Γιώργος Πετρίδης. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη της περιοχής ενός πρωτοβάθμιου ΟΤΑ. Καλύπτουν την έκταση ενός Δήμου και εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους.

Με χρηματοδότηση 638.264 € και την υψηλότερη βαθμολογία, μεταξύ 16 Δήμων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ το Σχέδιο του Δήμου Κομοτηνής. Που πρέπει να χτίσουν οι πολίτες, οι χρήσεις γης και οι περιορισμοί δόμησης, όλα τα παραπάνω σημαντικά, και άλλα περισσότερα, έρχεται να ρυθμίσει το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του Δήμου Κομοτηνής. Παράλληλα έρχεται να διορθώσει και τις στρεβλώσεις που προέκυψαν από την αναθεώρηση του Πολεοδομικού Σχεδίου Κομοτηνής το 2012.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε με παραδείγματα της περιοχής γύρω από το ΚΤΕΛ Κομοτηνής, στις οδούς Φιλιππουπόλεως Λυκαβηττού και Λεωφόρο Ηρώων, κάνοντας γνωστό ότι από το 2012 μέχρι το 2017 δεν μπορούσε να γίνει τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου για να αντιμετωπιστούν οι όποιες δυσχέρειες και αυτό θα γίνει μέσα από το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο. Στόχος της μελέτης που υπέβαλε ο Δήμος Κομοτηνής είναι η σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου το οποίο θα ρυθμίζει τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της εδαφικής έκτασης του Δήμου Κομοτηνής. Η έκταση του Δήμου είναι 644,9 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 66.919 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Στην διοικητική εμβέλεια του Δήμου Κομοτηνής εμπίπτουν 48 οικισμοί, με μεγαλύτερο εξ αυτών την έδρα του Δήμου, την πόλη της Κομοτηνής, που έχει πληθυσμό 50.990 κατοίκων.

Η εκπόνηση του ΤΧΣ για το σύνολο του «Καλλικράτειου» Δήμου Κομοτηνής έχει χαρακτηριστεί ως άμεσης προτεραιότητας στο αναθεωρημένο ΠΠΧΣΑΑ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, λόγω της ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας του Δήμου Κομοτηνής στην αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας. Ειδικότερα, η Κομοτηνή ορίζεται ως πρωτεύον εθνικός πόλος διαπεριφερειακής εμβέλειας, αποτελεί διοικητικό, ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό, εμπορευματικό, εκθεσιακό και πολύπλευρο παραγωγικό κέντρο, ρόλος που κατά το ΠΠΧΣΑΑ προβλέπεται να συνεχισθεί και να ενισχυθεί σημαντικά μέσω της ενδυνάμωσης του διασυνοριακού ρόλου της.

“Η όποια μελέτη θα πρέπει να γίνει με πολύ σοβαρό σχεδιασμό και με μία στρατηγική που θα αποτυπώνει την ανάπτυξη και την ταυτότητα του Δήμου Κομοτηνής για τα επόμενα χρόνια”, είπε η επικεφαλής της παράταξης “Εμείς…η Πόλη” Φελίνα Καζάκου. Για πολύ σημαντικό σχέδιο για τη μελλοντική μορφή του Δήμου, έκανε λόγο η επικεφαλής της παράταξης “Πολη-τική Ανατροπή” Ελένη Λαφτσή.

Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο είναι η πιο σημαντική μελέτη που θα γίνει μετά το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, όμως θα κρατήσει χρόνια αυτή η διαδικασία, έσπευσε να διευκρινίσει ο δήμαρχος κος Πετρίδης.

Δεκαοκτώ μήνες για την εκπόνηση της μελέτης

Η εκπόνηση της μελέτης ΤΧΣ φιλοδοξεί να ρυθμίσει την χωρική ανάπτυξη στο σύνολο της έκτασης του Δήμου και να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των προοπτικών ενίσχυσης του ρόλου της έδρας της Περιφέρειας. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε δεκαοκτώ μήνες και η συνολική διάρκεια της μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης του συνόλου των παραδοτέων της μελέτης ορίζεται σε σαρανταοκτώ μήνες.

Η εκπόνηση του ΤΧΣ περιλαμβάνει μια σειρά από μελετητικές εργασίες.

Πρωτίστως έχει την Κύρια Μελέτη του ΤΧΣ, που διαρθρώνεται σε τρείς φάσεις, την Α’ Φάση, που είναι η διάγνωση δυνατοτήτων και προβλημάτων χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης, τη Β’ Φάση όπου γίνεται συνθετική αξιολόγηση των χωρικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων και διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης, και στη Γ’ Φάση που είναι πρόταση χωρικής οργάνωσης, χρήσεων γης και δόμησης.

Η Γ’ Φάση εκπονείται σε δύο Στάδια, ένα Στάδιο που αφορά το σύνολο του περιεχομένου της Γ’ Φάσης και τις διαδικασίες διαβούλευσης που ταυτίζονται με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία περί ΣΜΠΕ και γίνονται από κοινού με αυτές της ΣΜΠΕ, και το δεύτερο Στάδιο που αφορά στην προσαρμογή της μελέτης μετά τη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και τη διαβίβαση στο Δήμο των σχετικών κατευθύνσεων από το ΥΠΕΝ.

Μετά και την ολοκλήρωση της Γ’ Φάσης, ακολουθούν οι διαδικασίες έκδοσης του Π.Δ. έγκρισης του ΤΧΣ, μέσα από την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των προτεινόμενων, από την κύρια μελέτη ΤΧΣ, χωρικών ρυθμίσεων, την Ειδική Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών, ως υποστηρικτική της κύριας μελέτης ΤΧΣ, Μελέτη Οριοθέτησης των τυχόν υφιστάμενων Υδατορεμάτων στις νέες προς πολεοδόμηση οικιστικές περιοχές της πρότασης του ΤΧΣ, ως υποστηρικτική της κύριας μελέτης, μέσω Ειδικής Υδραυλικής Μελέτης σε περιοχές που διαπιστώνεται η αναγκαιότητα οριοθετήσεων υδατορεμάτων.

Ο Δήμος Κομοτηνής είναι από τους πρώτους Δήμους της Περιφέρειας ΑΜ-Θ που εκκινεί τη διαδικασία δημοπράτησης της μελέτης “Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Κομοτηνής”.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr, της Δήμητρας Συμεωνίδου, 27/2/2019}