Τα Θερμοκήπια Θράκης συγχωνεύτηκαν με την Έλαστρον Αγροτική

Τα Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Ανώνυμης Εταιρείας Έλαστρον Αγροτική δια απορροφήσεως της τελευταίας από την κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας Ανώνυμη Εταιρεία Θερμοκήπια Θράκης.

Και οι δύο εταιρίες εδρεύουν στο Εράσμιο Ξάνθης και δραστηριοποιούνται στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες με τη εκμετάλλευση της Γεωθερμίας. Διαθέτουν δύο όμορες δραστηριότητες στην Ξάνθη και εμπορεύονται τομάτα και αγγούρια υδροπονικής καλλιέργειας.

Η συγχώνευση εγκρίθηκε με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταξεις. Παράλληλα, με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, σύμφωνα με την από 22.06.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

Στην ανακοίνωσή της, η Έλαστρον αναφέρει: Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ” κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δια απορρόφησης της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ” από την εταιρεία με την επωνυμία “ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε”.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 18/8/2017}