Οργανωμένη αναβάθμιση του κάμπινγκ από το Δήμο Σαμοθράκης

Στην αναβάθμιση του δημοτικού κάμπινγκ προχωρά η Δημοτική Αρχή Σαμοθράκης, σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΒΑΡΑΔΕΣ.

Η προγραμματική σύμβαση της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και του Τοπικού Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΣΕΠ Βαράδες», υπογράφηκε τη Δευτέρα 6 Αυγούστου, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενοι έλεγχοι νομιμότητας της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ζ’ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Να σημειωθεί πως η εν λόγω σύμβαση είχε ακυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΜ-Θ τον Μάρτιο του 2018, εξαιτίας του ότι η αρχικώς εγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση για διαχείριση του κάμπινγκ για πέντε χρόνια στην ΚΟΙΝΣΕΠ, είχε διάρκεια μέχρι στις 30-09-2017, με συνέπεια ο επίτροπος να την κρίνει ως μη έχουσα νομική υπόσταση.

Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή του νησιού του Έβρου η συνεργασία γίνεται «με σκοπό την ανάπτυξη ήπιου εναλλακτικού τουρισμού στην νήσο Σαμοθράκη μέσω αναβάθμισης υποδομών του κάμπινγκ και επέκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την ανάπτυξη δράσεω,ν που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων και στην επέκταση της περιόδου επισκεψιμότητας του νησιού».

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 7/8/2018}