Προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής Βουλγαρίας- Ελλάδας μέσω έξυπνων και ψηφιακών εργαλείων

Το έργο  «Προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής Βουλγαρίας- Ελλάδας μέσω έξυπνων και ψηφιακών εργαλείων(Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian- Greek cross-border region through smart and digitaltools-eTourist)» με ακρωνύμιο eTourist εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας  Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, ξεκίνησε στις 09/10/2017 με διάρκεια 24 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 334.467,00€.

Επικεφαλής Εταίρος του έργου είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων «Μαρίτζα»(με προϋπολογισμό 138.040,00€) ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες είναι η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.  (με προϋπολογισμό 71.587,00€), το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης (με προϋπολογισμό 74.520,00€) και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Συνεργασία Ενεργών Πολιτών (με προϋπολογισμό 50.320,00€).

Ο βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση, ανάπτυξη και ανάδειξη  της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της γαστρονομίας και του οίνου στην περιοχή του Χασκόβου και του Έβρου προκειμένου να αναδειχθούν ως τουριστικοί προορισμοί.

Ενώ οι ειδικοί στόχοι είναι :

 1. Εντοπισμός και αξιολόγηση των σημείων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και ανάδειξη τους σε συνδυασμό με την τοπική παραδοσιακή γαστρονομία το κρασί και καταγραφή αυτών στην περιοχή του Χασκόβου και του Έβρου
 2. Να γνωρίσουν οι επισκέπτες με μεγαλύτερη ευκολία την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής
 3. Ανάπτυξη, καταγραφή και συμπληρωματικότητα των δεδομένων σχετικά με την παραδοσιακή γαστρονομία και το κρασί στην διασυνοριακή περιοχή

Μέσα από τις δράσεις του το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του περιφερειακού τουρισμού με την ανάπτυξη λογισμικού που βοηθά τον επισκέπτη χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές όπως:

 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές (smartphone, ipad) η οποία θα παρέχει στους τουρίστες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους πολιτιστικούς, φυσικούς, γαστρονομικούς προορισμούς καθώς και πληροφορίες για το κρασί και την οινοποίηση στην περιοχή που έχει συμπεριληφθεί (Έβρος και Χάσκοβο)
 • Ανάπτυξη διαδραστικής ψηφιακής πύλης «Πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του Χάσκοβο-Έβρου» που παρουσιάζει με ελκυστικό τρόπο περιοχές ή μνημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, γαστρονομικούς πειρασμούς και ιδιαίτερα κρασία από τις περιοχές του Χάσκοβο και του Έβρου. Ενώ η εκτενής αναφορά θα περιλαμβάνει την τοπική παραδοσιακή γαστρονομία και το κρασί στις δύο περιοχές.

Ειδικότερα η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. θα πραγματοποιήσει τα εξής:

 • Μελέτη που θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη μεθοδολογία και προσέγγιση για τις πολιτιστικές και φυσικές περιοχές ή μνημεία, κρασιά από τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες και όχι μόνο, καταγραφή της τοπικής παραδοσιακής γαστρονομίας προκειμένου να αξιοποιηθούν για τουριστικούς σκοπούς
 • Μελέτη και ανάδειξη της παραδοσιακής και όχι μόνο οινοποίησης στον Έβρο με τα χαρακτηριστικά των περιοχών του κρασιού, τις μοναδικές ποικιλίες για την περιοχή και τα οινοποιεία της περιοχής
 • Συλλογή γενικότερων πληροφοριών για την περιοχή του Έβρου
 • Συλλογή και παροχή πληροφοριών για την ψηφιακή δικτυακή πύλη
 • Ψηφιοποίηση πολιτιστικών και φυσικών τοποθεσιών και περιοχών και δημιουργία βίντεο διαδρομών για τον Έβρο
 • Ψηφιοποίηση της παραδοσιακής τοπικής γαστρονομίας των τοπικών κρασιών και ποικιλιών και δημιουργία βίντεο για τον Έβρο που συνδέει τα παραπάνω

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 30/5/2019}