Η πολύτιμη συμβολή της Τηλεπισκόπησης στην εκτίμηση της καταστροφής της φωτιάς στο δάσος της Δαδιάς

Η εκδήλωση της φωτιάς στις 21 Ιουλίου 2022 σε μια από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές NATURA σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, είχε ως αποτέλεσμα μεγάλη έκταση της προστατευόμενης και ευρύτερης περιοχής να καεί ολοσχερώς μέχρι τις 27 Ιουλίου 2022.

Το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου έκανε χρήση υψηλής ανάλυσης δορυφορικών εικόνων PlanetScope, πριν και μετά την εκδήλωση της καταστροφικής φωτιάς στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προκειμένου, μέσω της διαχρονικής τους σύγκρισης, να εντοπιστούν και να καταγραφούν οι καμένες εκτάσεις.

Μεγάλη έκταση της περιοχής NATURA τους δάσους της Δαδιάς είχε ως αποτέλεσμα να καεί εκτενώς (~27 τ.χλμ) με την οικολογική καταστροφή στην βιοποικιλότητα της περιοχής να είναι σημαντική.

Τα πρωταρχικά αποτελέσματα, όπως αποτυπώνονται στη σχετική εικόνα (δεν έχει γίνει επιβεβαίωση στο έδαφος), αναδεικνύουν την κρίσιμη συμβολή των γεωχωρικών τεχνολογιών (Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών) στην άμεση καταγραφή και εκτίμηση των εκτάσεων που κάηκαν για την ευρύτερη περιοχή. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δύναται να χρησιμεύσουν στην παροχή λεπτομερούς πληροφόρησης στους τοπικούς φορείς για την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και μετριασμό τέτοιων φυσικών κινδύνων κατά τη διάρκεια εκδήλωσής τους, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης μετά το πέρας της εκδήλωσής τους.

Το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δραστηριοποιείται στον χώρο της Γεωπληροφορικής, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, της αεροφωτογράφισης και φωτογραμμετρίας, των τρισδιάστατων απεικονίσεων και μοντελοποίησης του τοπίου, δίνοντας έμφαση στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Επικεντρώνεται στη διεξαγωγή βασικών και εφαρμοσμένων ερευνών και στη διευκόλυνση της καινοτομίας στους τομείς της τηλεπισκόπησης και της διαστημικής παρακολούθησης του περιβάλλοντος με τρεις θεματικές συστάδες ενδιαφέροντος: Περιβάλλον και κλίμα (ατμόσφαιρα, γεωργία, νερό, γη, διαχείριση δασών), ανθεκτικές κοινωνίες (μείωση των κινδύνων καταστροφών, πολιτιστική κληρονομιά, ασφάλεια στη θάλασσα, ενέργεια) και διαχείριση μεγάλων δεδομένων (εξαγωγή πληροφοριών, οπτική εξερεύνηση και απεικόνιση, συλλογή πληροφοριών και σύμπτυξη δεδομένων, γεωπληροφορική), με στόχο την παρακολούθηση της αλλαγής του κλίματος, την διαχείριση των υδάτινων πόρων, την μείωση των κινδύνων καταστροφών, την πρόσβαση στην ενέργεια και ανάλυση μεγάλων δεδομένων παρατήρησης γης.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 31/7/2022}