Η ΔΕΥΑΑ Αλεξανδρούπολης καθησυχάζει για την ποιότητα του νερού

Μετά από το δημοσίευμα της εφημερίδας REAL NEWS στην Κυριακή 21-03-2021, στο οποίο αναφέρεται η ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών στο πόσιμο νερό 27 περιοχών της Ελλάδος, μεταξύ των οποίων και η Αλεξανδρούπολη, η ΔΕΥΑΑ Αλεξανδρούπολης αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του θέματος.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση της αναφέρει πως:

“Η ΔΕΥΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης, παρακολουθεί την ποιότητα του πόσιμου νερού με βάση τα όρια και τη συχνότητα που τίθενται από την Εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συγκεκριμένα για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης είναι σε ισχύ:

Η Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998, «σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)

Η ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ Β’ 3282/19.9.2017) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).»

Και πρόσφατα η Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Δεκεμβρίου 2020 «σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση)» η οποία ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία.

Στο σύνολο της ισχύουσας Εθνικής και την Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, το μέγιστο επιτρεπτό όριο που τίθεται για τη συγκέντρωση των Νιτρικών ιόντων (ΝΟ3-) είναι τα 50 mg/λίτρο.

Η μέγιστη τιμή συγκέντρωσης των νιτρικών ιόντων που έχει καταγραφεί στο νερό της Αλεξανδρούπολης είναι 14 mg/l, το παρόν χρονικό διάστημα που η υδροδότηση του Δήμου γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω γεωτρήσεων (δηλαδή μέσω του υδροφόρου ορίζοντα), ενώ η συνήθης τιμή που καταγράφεται είναι έως και κάτω από 1mg/l όταν η υδροδότηση γίνεται μέσω του υδροταμιευτήρα (δηλαδή νερό βρόχινο). Επομένως η μέγιστη τιμή που καταγράφηκε είναι σχεδόν το ¼ της ανώτερης παραμετρικής τιμής της νομοθεσίας.

Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση υπέρβαση του ορίου ασφαλείας, στο πόσιμο νερό που διατίθεται από τη ΔΕΥΑΑ στα δίκτυά της! Το συγκεκριμένο όριο ασφαλείας των 50 mg/λίτρο ορίζεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WΗΟ, Guidelines for Drinking-water Quality, σελίδα 417a).

Ακόμα και στις Η.Π.Α. (στις οποίες εσφαλμένα αναφέρεται το εν λόγω άρθρο) ο νόμος για το Ασφαλές Πόσιμο Νερό (SDWA) ορίζει μεν σαν μέγιστο επιτρεπτό όριο την τιμή των 10 mg/l για τη συγκέντρωση νιτρικών όμως εκφρασμένη σαν άζωτο, που ισοδυναμεί με 44 mg/l σε νιτρικά, δηλαδή αντίστοιχο με το όριο που ισχύει και στην εθνική μας νομοθεσία. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι το εν λόγω άρθρο είναι παραπλανητικό, αναληθές, και ανακριβές. Ειλικρινά δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την σκοπιμότητα ενός τέτοιου άρθρου!

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές ότι κανένας λόγος ανησυχίας δεν υπάρχει για το νερό που καταναλώνουμε και ότι η ΔΕΥΑΑ θα συνεχίσει τους ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητα του νερού που προσφέρει”.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 23/3/2021}