4,8 εκατ. ευρώ για τα βιοαπόβλημα και κομποστοποίηση

Θα διατεθούν σε Δήμους και φορείς της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας -Θράκης – Άνοιξε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων – Και κάδοι οικιακών συστημάτων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση οικιακής κομποστοποίησης, την ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και την κομποστοποίηση βιοαποβλήτων, εξέδωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με προϋπολογισμό 4,8 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο δράσης του επιχειρησιακού προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” και του άξονα προτεραιότητας 14 “Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)”.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καλεί Δήμους της περιφέρειας και λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα (ενδεικτικά Αναπτυξιακή Α.Ε. Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΘΡΑΚΗΣ ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω άξονα προτεραιότητας του/ων επιχειρησιακού/ών προγράμματος/ων. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους. Η περίοδος υποβολής προτάσεων, που άνοιξε στις 2 Νοεμβρίου, λήγει στις 11 Ιανουαρίου του 2019.

Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης.

Οργάνωση δικτύων οικιακής κομποστοποίησης και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης. Έμφαση στα νοικοκυριά περιοχών με αγροτικό και ημιαστικό χαρακτήρα και επιτόπια μηχανική κομποστοποίηση σε δημόσιους χώρους πρασίνου ή συγκεκριμένους χώρους των αστικών περιοχών π.χ. σχολεία, στρατόπεδα, κλπ.

Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προς επίτευξη των στόχων του άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 σε περιφερειακό επίπεδο.

Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων.

Δημιουργία μονάδων δημοτικής κομποστοποίησης συμπληρωματικά με τις προβλεπόμενες κεντρικές (διαδημοτικές) μονάδες των περιφερειακών σχεδιασμών. Οι παραπάνω δράσεις οφείλουν να είναι σύμφωνες με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) και το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Αν Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα, δύναται να χρηματοδοτηθούν:

  • Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή/και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων για μικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις Δήμου)
  • Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (π.χ. οικιακών, πράσινων).
  • Δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού κομποστοποίησης και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας.
  • Δημοτικές μονάδες τεμαχισμού και κομποστοποίησης αποβλήτων κήπων και πάρκων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας.
  • Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθούν οι μονάδες.
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας μέχρι ποσοστό 1% του προϋπολογισμού της πράξης προ ΦΠΑ, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή και την ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr/, του Διονύση Βοργιά, 10/11/2018}