Το πρώτο Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της ΑΜΘ άνοιξε στην Αλεξανδρούπολη

Συστάθηκε το πρώτο Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό που έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας στους δανειολήπτες, οι οποίοι λόγω της οικονομικής τους κατάστασης δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην αποπληρωμή των δανείων τους. Σύντομα και οι υπόλοιπες πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων της ΑΜΘ θα αποκτήσουν το δικό τους κέντρο. Να επισημάνουμε πως το κέντρο της Αλεξανδρούπολης λειτουργεί στο κτίριο του ΟΑΕΔ ενώ τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά.

Ο ρόλος των Κέντρων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών συνοψίζεται στα παρακάτω:

  • Τα ΚΕΥΔ  παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, οικονομικής και νομικής φύσεως, και ενημερώνουν τους πολίτες για θέματα διαχείρισης οφειλώνεξυπηρετούμενων ή μη ιδιωτικών δανείων.
  • Ειδικότερα, ενημερώνουν τους δανειολήπτες για τα δικαιώματά τους σχετικά με τις οφειλές τους προς τα χρηματιπιστωτικά ιδρύματα, εξυπηρετούμενων ή μη ιδιωτικών δανείων.
  • Παρέχουν στους δανειολήπτες συμβουλές διαχείρισης των δανειακών τους υποχρεώσεων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ατομικές συνθήκες – ιδιότητες (ζητήματα υγείας, ανεργίας κ.ά.).
  • Μεσολαβούν, κατόπιν αιτήσεων των δανειοληπτών, και συνδιαλέγονται με ταχρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία ρύθμισης διακανονισμού της πληρωμής των οφειλών των αιτούντων από εξυπηρετούμενα ή μη ιδιωτικά δάνεια.
  • Παρακολουθούν και παρεμβαίνουν, έπειτα από αίτηση των δανειοληπτών, για λογαριασμό τους ώστε να προσαρμόζουν ή να τροποποιούν τις συμφωνίες σε περίπτωση που έχουν ανακύψει νέα δεδομένα για τον δανειολήπτη, που ανατρέπουν τον αρχικό σχεδιασμό της αποπληρωμής.
  • Υποστηρίζουν και καθοδηγούν τους δανειολήπτες να καταρτίσουν οικογενειακούς και ατομικούς προϋπολογισμούς που θα τους βοηθήσουν στην τήρηση των συμφωνηθέντων με τις τράπεζες ρυθμίσεων – διακανονισμών πληρωμής και οφειλών τους.
  • Παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους οφειλέτες που υπάγονται στον Κώδικα Δεοντολογίας για την Εξωδικαστική Επίλυση Διαφοράς.
  • Τα Κ.Ε.Υ.Δ. μέσω της ενημέρωσης που παρέχουν στοχεύουν στην καλλιέργεια συνετής καταναλωτικής συμπεριφοράς και κουλτούρας συνεργασίας.
  • Η πληροφόρηση μέσω των συγκεκριμένων κέντρων στοχεύει στην έγκαιρη παρέμβαση για άτομα ευάλωτα στην υπερχρέωση λόγω οικονομικών παραγόντων, όσο και για άτομα που αντιμετωπίζουν ξαφνικές δυσχέρειες.

 

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 15/1/2018}