Προς νομιμοποίηση οι καλύβες του Δέλτα του Έβρου;

Θέμα χρόνου είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου που προωθεί στη Βουλή το Υπουργείο Περιβάλλοντος με τον τίτλο: «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος».

Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο γίνεται ειδική και συγκεκριμένη αναφορά στις καλύβες του Δέλτα του Έβρου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 4 του άρθρου 122.

Εκεί αναφέρεται: «Οι κείμενες στο Δέλτα του Έβρου αυθαίρετες κατασκευές υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ιγ και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 89 μετά την αποτύπωσή τους σε προβολικό σύστημα ΕΣΓΑ και την καταγραφή της χρήσης τους από το οικείο Δασαρχείο και εφόσον είναι σύμφωνες με το ειδικότερο περιεχόμενο και τους όρους του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της περιοχής, το οποίο εκδίδεται κατά τη διαδικασία του ν. 1650/1986, όπως ισχύει εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή κάθε κύρωσης ως και η ισχύς διοικητικών πράξεων κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Οι ως άνω κυρώσεις και μέτρα επιβάλλονται μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας αναστολής ως προς τις μη δυνάμενες να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος κατασκευές λόγω ασυμβατότητας τους με το ειδικό καθεστώς προστασίας της περιοχής πιστοποιούμενου του τελευταίου από το Φορέα Διαχείρισης της περιοχής»

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/ , 3/10/2017}