Νέες μετακλήσεις εργαζομένων από τρίτες χώρες

Εργαζόμενοι από τρίτες χώρες καλούνται να καλύψουν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στους κλάδους των κατασκευών, της εστίασης και στον τουρισμό.
Ειδικότερα σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ νέα Υπουργική απόφαση για άλλες 38.000 μετακλήσεις εργαζομένων τρίτων χωρών εκ των οποίων οι 11.000 αφορούν την Αττική. Η απόφαση αυτή έρχεται να προστεθεί στην ΚΥΑ του Απριλίου 2023 που καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για εργασία για τα έτη 2023 και 2024, σε 167.925. Έτσι πέραν των 167.925 μετακλήσεων προστίθενται τώρα απόφαση και για άλλες 38.000 εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες, την Ινδία, το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο.
Υπενθυμίζεται ότι το πλήθος των επιτρεπόμενων μετακλήσεων καθορίστηκε σε επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τα αιτήματα που υπεβλήθησαν μέσω των Περιφερειών (τα οποία προσέγγισαν τις 380.000) και κοντά στο αντίστοιχο όριο που είχε τεθεί για την διετία 2021-2022 (ήταν 168.632).
Επιπλέον, έχουν ληφθεί μέτρα προκειμένου αφενός να μην θίγεται η απασχόληση Ελλήνων εργαζομένων (ή από τις χώρες της ΕΕ) και αφετέρου να καλύπτονται οι ανάγκες των επιχειρήσεων οι οποίες σε συγκεκριμένους κλάδους είναι αυξημένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται οι μετακλήσεις κατανέμονται σε κλάδους στους οποίους δεν υπάρχει προσφορά εργασίας από Έλληνες εργαζόμενους, αλλά με ευελιξία, που επιτρέπει την κάλυψη των αναγκών, καθώς:
• Οι διαθέσιμες θέσεις κατανέμονται σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι περιφερειακής ενότητας, όπως ίσχυε, μέχρι τώρα. Έτσι, αντιμετωπίζεται το φαινόμενο, που είχε παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια, να υπάρχουν ελλείψεις εργαζομένων σε μία περιφερειακή ενότητα και πλεονάσματα σε μία γειτονική.
• Πρόσθετη ευελιξία στην κατανομή των θέσεων εξασφαλίζεται επίσης με την ομαδοποίηση των ειδικοτήτων στον πρωτογενή τομέα (εργάτες γης, εργάτες κτηνοτροφίας, εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας, εργάτες δασοκομίας κλπ), που σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, μπορεί να απασχοληθεί σε περισσότερες από μία ειδικότητες.
Από τις 167.925 θέσεις, οι 20.000 καλύπτονται μέσω των διμερών συμφωνιών, που έχει υπογράψει η χώρα μας με την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές. Από τις υπόλοιπες 147.925 θέσεις, η πλειονότητα (113.467 ή 76,7%) έχει κατανεμηθεί στον πρωτογενή τομέα. Από αυτές, 91.630 αφορούν εποχική εργασία, διάρκειας 3 έως 9 μηνών, 16.572 εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και 5.265 σε αλιεργάτες αιγυπτιακής καταγωγής, οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα για μέγιστο διάστημα 11 μηνών, βάσει σχετικής διμερούς συμφωνίας.
Σημειώνεται ακόμη ότι:
• Παρέχεται η δυνατότητα μετάκλησης αυξημένου αριθμού εργαζομένων στους κλάδους εστίασης και καταλυμάτων (9.261 έναντι 2.811 την προηγούμενη διετία), αλλά σημαντικά χαμηλότερου σε σχέση με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για 80.316 εργαζόμενους και εδώ ελήφθη υπόψη η προσφορά εργασίας και η δυνατότητα κάλυψης των κενών θέσεων από το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό.
• Στον κλάδο των κατασκευών, το ανώτατο όριο ορίστηκε σε 10.338 θέσεις και αφορά κυρίως σε ειδικευμένους οικοδόμους, για τους οποίους, με βάση τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), διαπιστώθηκαν μεγάλες ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως, ενόψει της υλοποίησης των έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και λόγω της αύξησης της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και των προγραμμάτων ενεργειακής/αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων, που υλοποιούνται κλπ.
• Για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες ισχύει το ίδιο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις των Ελλήνων/Ευρωπαίων εργαζομένων (αμοιβές, κατώτατος μισθός, ωράριο, υγιεινή-ασφάλεια κλπ). Επιπλέον, για τους εποχικούς εργαζόμενους θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλυμα για τη διαμονή τους.
• Τέλος, σημειώνεται ότι η μετάκληση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης εγκρίνεται με ειδική διαδικασία (οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες θα πρέπει να καταθέσουν αιτήματα στις αποκεντρωμένες διοικήσεις των Περιφερειών για τη συγκεκριμένη ειδικότητα που ζητούν και, εν συνεχεία, να διεξαχθεί ενδελεχής έλεγχος από τη ΔΥΠΑ ως προς την ύπαρξη εγχώριου εργατικού δυναμικού). Για τους εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης προβλέπεται επίσης ότι η αμοιβή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 1,5 φορά το ύψος του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».

πηγή https://www.thraki.com.gr/  8/2/2024