Επιτρέπεται η θήρα του αγριόχοιρου στο Έβρο σε περιοχές που δεν κάηκαν

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας κ. Σκυλακάκης επιτρέπεται ΜΟΝΟ η θήρα του αγριόχοιρου σε περιοχές του νομού Εβρου που δεν κάηκαν.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση :

«Κατ εξαίρεση της προαναφερόμενης γενικής απαγόρευσης θήρας στην Π.Ε Έβρου επιτρέπεται η θήρα του αγριόχοιρου (Sus scrofa) στις χερσαίες περιοχές της ΠΕ Έβρου οι οποίες δεν περιλαμβάνονται εντός του περιγράμματος της πρόσφατα καμένης περιοχής στην Π.Ε Έβρου.

Η λειτουργία των ομάδων κυνηγών που ενεργούν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 147/21886/25.01.2021 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ- γειας – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοι- χεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80985/2617/03.08.2022 όμοια κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει, καθώς και η λειτουργία των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτού, που συγκροτούνται από τις δασικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/100124/3310 (Β’ 5228) απόφασης του ΥΠΕΝ, δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που τέθηκαν στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΔΔ/87999/2804/25.08.2023 τροποποιητική απόφαση και κατά συνέπεια οι ομάδες κυνηγών και τα συνεργεία δίωξης συνεχίζουν τη δράση τους, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των οικείων δασικών υπηρεσιών.».

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 10/10/2023}