«Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες στον Οικισμό Πόρτο Λάγος»

Ο Δήμος Αβδήρων με την υπ. αριθμ. 3209/06-03-2019  Ανακοίνωση (ΑΔΑ: ΩΣΔΛΩ6Γ-Η3Υ) του Δημάρχου Αβδήρων ανακοινώνει την Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες στον Οικισμό Πόρτο Λάγος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 30/2019 (ΑΔΑ: ΩΓ9ΥΩ6Γ-Θ41) απόφασή του ομόφωνα ενέκρινε την εκποίηση των παρακάτω οικοπέδων στον Οικισμό Πόρτο Λάγος σε αστέγους και γενικά οικονομικώς αδύναμους κατοίκους και δημότες του Δήμου Αβδήρων, χωρίς δημοπρασία και με καταβολή μειωμένου τιμήματος σε πέντε ετήσιες δόσεις, προκειμένου να ανεγείρουν οικοδομή για την στέγασή τους:

Με την υπ’ αριθ. 48/2019 (ΑΔΑ: ΨΣΑΡΩ6Γ-ΧΕΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την εκποίηση των οικοπέδων χωρίς δημοπρασία.

Όσοι από τους δημότες του Δήμου Αβδήρων καλύπτουν τις προϋποθέσεις που τέθηκαν με την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται να προσέλθουν στον Δήμο Αβδήρων (Γενισέα), στο Δημαρχείο, στο γραφείο πρωτοκόλλου, υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά έως και την Τρίτη 16 Απριλίου 2019.

Τα σχετικά δικαιολογητικά και οι όροι – προϋποθέσεις περιλαμβάνονται αναλυτικά στην υπ. αριθμ. 3209/06-03-2019 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: ΩΣΔΛΩ6Γ-Η3Υ) του Δημάρχου Αβδήρων (http://www.avdera.gr ).

Η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την εκποίηση των οικοπέδων χωρίς δημοπρασία περιλαμβάνονται αναλυτικά και στην υπ’ αριθ. 48/2019 (ΑΔΑ: ΨΣΑΡΩ6Γ-ΧΕΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 6/3/2019}