Διακόπτεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στη Σαμοθράκη

Την αδυναμία συνέχισης υλοποίησης του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” στη Σαμοθράκη, διαπίστωσε το σώμα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜ-Θ.

Οι Δήμαρχοι που έδωσαν το παρόν συζήτησαν για τη δυνατότητα ένταξης των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στις μόνιμες κοινωνικές δομές των ΟΤΑ που συμμετείχαν μέχρι τώρα στο Πρόγραμμα.

Ωστόσο η σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού αφορά μόνον τον αριθμό θέσεων και τις ειδικότητες του προσωπικού που απασχολείται στον οικείο ΟΤΑ ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Με βάση τα ανωτέρω για το Δήμο Σαμοθράκης θα πρέπει να προβλεφθεί μόνο μία (1) θέση ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακής Βοηθού ίση με το προσωπικό που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31/12/2019, γεγονός που προεξοφλεί την αδυναμία υλοποίησης του προγράμματος στο εξής καθώς για την υλοποίηση του με βάση τον αριθμό των ωφελουμένων απαιτούνται τουλάχιστον άλλες τρεις (3) θέσεις (2 Νοσηλεύτριες και 1 Κοινωνική λειτουργός).

Συνεπώς, διακόπτεται η υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος, που στόχο έχει την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 6/3/2019}