Ένταξη του έργου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη θέση «Μαυρότοπος» του ∆ήμου Αλεξανδρούπολης» στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι»

Μετά από αγώνες πέντε ετών και συνεχείς διεκδικήσεις επετεύχθη η ένταξη του έργου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη θέση «Μαυρότοπος» του ∆ήμου Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού  2.448.969,80 €, στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι».

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ΧΑ∆Α Αλεξανδρούπολης στη θέση “Μαυρότοπος” και περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμματικών από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ και συγκέντρωσής τους στο απορριμματικό ανάγλυφο, χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου, κατασκευή έργων τελικής κάλυψης, έργα διαχείρισης στραγγισμάτων, έργα διαχείρισης βιοαερίου, έργα διαχείρισης ομβρίων που περιλαμβάνουν την κατασκευή χωμάτινων τάφρων τριγωνικής διατομής, λοιπά έργα όπως περίφραξη, πύλη εισόδου, ενημερωτική πινακίδα στην είσοδο και έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται η περιοχή που αποκαθίσταται να ενσωματωθεί στο φυσικό της περιβάλλον, συμβάλλοντας στην άμεση βελτίωση του τοπίου, στην εξάλειψη περιβαλλοντικής απειλής και στην αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 31/05/2019}