Με Ειδικό Χωρικό Σχέδιο θα προχωρήσει η μετεγκατάσταση στο Αλάν Κογιού της Κομοτηνής

Για να πολεοδομηθεί η περιοχή που έχει απαλλοτριωθεί από τον Δήμο Κομοτηνής

Τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Ειδικό χωρικό σχέδιο για τη μετεγκατάσταση Ρομά στην περιοχή Αδριανουπόλεως του Δήμου Κομοτηνής», για την πολεοδόμηση της περιοχής που προορίζεται για την μετεγκατάσταση των κατοίκων της περιοχής «Αλάν Κογιού» Κομοτηνής, σε έκταση 100 περίπου στρεμ. στο τέρμα της οδού Αδριανουπόλεως, που απαλλοτριώθηκε από αυτόν, θα ξεκινήσει ο Δήμος Κομοτηνής μετά την έγκριση που έλαβε η διοίκηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής.

Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια καταρτίζονται για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας ή για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους.

Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται χρήσεις γης, γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται ώστε να καταστούν οι εν λόγω περιοχές κατάλληλες είτε για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων ή για την πραγματοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων.

Στόχος της μελέτης με τίτλο «Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για την Μετεγκατάσταση Ρομά στην περιοχή Αδριανουπόλεως του Δήμου Κομοτηνής» είναι, όπως αναφέρθηκε, η πολεοδόμηση της περιοχής που προορίζεται για την μετεγκατάσταση των κατοίκων της περιοχής «Αλάν Κογιού» Κομοτηνής, σε έκταση 100 περίπου στρεμ. στο τέρμα της οδού Αδριανουπόλεως, που απαλλοτριώθηκε από τον Δήμο.

Για την ολοκλήρωση της μελέτης, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων απαιτούνται Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες, Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες, Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρ. και Γεωφυσικές καθώς και Περιβαλλοντικές Μελέτες.

Η μελέτη προϋπολογίζεται στις 59.675,05 ευρώ πλέον ΦΠΑ, και αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα για την μετεγκατάσταση, μιας και όταν ολοκληρωθεί, το ζήτημα είναι να βρεθεί χρηματοδότηση για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στην περιοχή παρέμβασης.

{Πηγή δημοσίευσης: http://paratiritis-news.gr/, του Κώστα Μαρκενδούδη, 3/10/2018}