Τέσσερις τηλεμετρικοί σταθμοί στο γεωθερμικό πεδίο Ερασμίου-Μαγγάνων

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης παρακολούθησης των γεωθερμικών πεδίων της χώρας προχώρησε από τον Ιούνιο του 2020 στην εγκατάσταση των πρώτων τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης γεωθερμικών πεδίων, ιαματικών φυσικών πόρων και γεωθερμικών εκδηλώσεων στον Ελλαδικό χώρο. 

Πρόκειται για σταθμούς συνεχούς παρακολούθησης, καταγραφής και τηλεμετάδοσης, σε πραγματικό χρόνο, δεδομένων κρίσιμων παραμέτρων, όπως θερμοκρασίας ή/και πίεσης (στάθμης), οι οποίες μετρούνται κατά περίπτωση.

Συνολικά, από τον Ιούνιο του 2020 έως και σήμερα έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν 14 σταθμοί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας .

Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται 4 σταθμοί σε γεωτρήσεις στο γεωθερμικό πεδίο Νέου Ερασμίου-Μαγγάνων Ξάνθης που καταγράφουν και τηλε-μεταδίδουν τη θερμοκρασία, τη πίεση και τη θερμοκρασία στο σωλήνα μεταφοράς στις γεωτρήσεις ΘΘ2, ΓΠ6, ΓΠ15 και ΓΠ9.

Οι μετρήσεις ρυθμίστηκαν να γίνονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ τα δεδομένα των σταθμώνμεταδίδονται με ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, αποστέλλονταισε πραγματικό χρόνο σε ειδικά διαμορφωμένο server της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και καταχωρούνται καιαποθηκεύονται σε σχεσιακή βάση δεδομένων (RDBMS), από όπου μπορούν να οπτικοποιηθούν και να υποστούν περεταίρω επεξεργασία.

Η μέχρι σήμερα εγκατάσταση των τηλεμετρικών σταθμών υλοποιήθηκε στα πλαίσια τόσο της Ενέργειας «Διαχρονική Παρακολούθηση Ιαματικών Φυσικών Πόρων &Γεωθερμικών Πεδίων της Χώρας» του Υποέργου «Δράσεις για την Ορθολογική και Αειφόρο Αξιοποίηση της Γεωθερμίας -GEOTHERM» ενταγμένου στην Πράξη «Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα τηςβιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας – ΟΠΥΓΕΚ» όσο και του Υποέργου «Διαχειριστικά σχέδια Γεωθερμικών Πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας» (ΔΙΑ.ΓΕΩΘ.)», που εκτελούνται από το Τμήμα Γεωθερμίας &Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΓΕΩΘΕ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε

Κοινός στόχος και των δύο αυτών δράσεων είναι η ορθολογική αξιοποίηση και βιώσιμη διαχείριση των γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας (ενθαλπίας) της χώρας προκειμένου να διασφαλισθεί η αειφορία του γεωθερμικού πόρου με τη συλλογή, καταχώρηση σε Βάσεις Δεδομένων, επεξεργασία και αξιολόγηση των πρωτογενών δεδομένων των σταθμών συνεχούς παρακολούθησης, καταγραφής και τηλεμετάδοσης.

Η ομάδα που υλοποίησε την εγκατάσταση των τηλεμετρικών σταθμών αποτελείται από τους:

  • Απόστολο Αρβανίτη, Προϊστάμενο του Τμήματος ΓΕΩΘΕ και Υπεύθυνο του Υποέργου ΔΙΑΓΕΩΘ)
  • Γιώργο Βουγιουκαλάκη, Υπεύθυνο της Ενέργειας «Διαχρονική Παρακολούθηση Ιαματικών
  • Φυσικών Πόρων & Γεωθερμικών Πεδίων της Χώρας» του Υποέργου GEOTHERM
  • Μάρκο Ξενάκη, Γεωλόγο του Τμήματος ΓΕΩΘΕ
  • Χρήστο Μυλωνά, Ηλεκτρονικό του Τμήματος ΓΕΩΘΕ
  • Δημήτριο-Μάριο Αμβράζη, Μηχανικό Ορυκτών Πόρων του Τμήματος ΓΕΩΘΕ
  • Πολυάνθη-Μαρία Τρίμη, Μηχανικό Μεταλλείων-Μεταλλουργό του Τμήματος ΓΕΩΘΕ

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 3/1/2023}