Πώς το Υπουργείο Τουρισμού «υφαρπάζει» τα Ιαματικά Λουτρά Τραϊανούπολης

Προ μεγάλης έκπληξης βρίσκονται εδώ και δέκα ημέρες περίπου οι 50 Δήμοι της Ελλάδας που διαθέτουν στην γεωγραφική τους επικράτεια Ιαματικά Λουτρά και σχετικές εγκαταστάσεις καθώς πληροφορήθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού ότι αυτές θα ενταχθούν στην σχεδιαζόμενη ανώνυμη εταιρεία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας – ΙΠΕ Α.Ε.», της οποίας τον έλεγχο θα έχει κατά 80% το Ελληνικό Δημόσιο!

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι ένας από τους 50 Δήμους καθώς διαθέτει τις γνωστές ιαματικές πηγές της Τραϊανούπολης, τα γνωστά σε όλους Λουτρά, που και αυτά θα «δημευτούν» από το κράτος για να αποτελέσουν μέρος της περιουσίας της κρατικής ΙΠΕ.

Κάποιοι παρομοιάζουν τον σχεδιασμό ως ΤΑΙΠΕΔ των Ιαματικών Πηγών, όμως σε κάθε περίπτωση οι Δήμοι δεν θα έχουν ουσιαστική δικαιοδοσία αλλά ούτε και οικονομικά οφέλη στις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους – διότι πηγές πλούτου αποτελούν τα ιαματικά λουτρά.

Ξεκίνησε ο χορός των αντιδράσεων

Το κυβερνητικό σχέδιο για τη δημιουργία της ΙΠΕ ήδη βρίσκει αντιδράσεις από όλους τους Δήμους που αποτελούν τον λεγόμενο ΣΔΙΠΕ (Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας) που με ανακοίνωσή του ζητά την απόσυρση των άρθρων 7 έως 14 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού (δηλαδή όλων των άρθρων που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία της ΙΠΕ) αν και δηλώνουν ότι «είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας συνεργαζόμενοι από μηδενική βάση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον των ιαματικών πηγών της χώρας».

Το ζήτημα τέθηκε και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης που έγινε στις 17/02 από τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο Παύλο Μιχαηλίδη, ωστόσο δεν υπήρξε συζήτηση επ’ αυτού καθώς κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξει συντονισμένη αντίδραση μέσω της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η οποία ούτως ή άλλως θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες για το θέμα της ΙΠΕ ΑΕ.

Τι είναι η ανώνυμη εταιρεία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας – ΙΠΕ Α.Ε.»

Σύμφωνα πάντως με το προσχέδιο του νόμου του Υπουργείου Τουρισμού η ΙΠΕ ΑΕ (σ.σ. επιλογή από τα άρθρα 7-14 του προσχεδίου νόμου):

  • έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου (δηλαδή των φυσικών ιαματικών πόρων μαζί με τις εγκαταστάσεις τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πόρων χώρου σε ακτίνα χιλίων μέτρων, που αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή/και των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς
  • Η διάρκεια της είναι πενήντα (50) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η ΙΠΕ εδρεύει σε δήμο εντός της περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το Καταστατικό της.
  • μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και ιδίως:

α. Να απογράφει, να προβαίνει στη χαρτογράφηση και κτηματογράφηση και να συγκεντρώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας των ως άνω φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, ακινήτων και εγκαταστάσεων εντός αυτών ή εντός του περιβάλλοντος χώρου αυτών σε ακτίνα χιλίων μέτρων, με σκοπό τη δημιουργία ενημερωμένου αρχείου.

β. Να εκμισθώνει τα περιουσιακά στοιχεία ή τις επιχειρηματικές μονάδες ή να παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος τη χρήση αυτών […]

  • Να συνάπτει συμβάσεις σύμπραξης με νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 3389/2005 και συμπληρωματικά στο ν. 4413/2016.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 18/2/2021}