ΙΓΜΕ: Σταθμοί παρακολούθησης στο Γεωθερμικό Πεδίο Ν. Ερασμίου Ξάνθης

Κλιμάκιο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (πρωην ΙΓΜΕ) , αποτελούμενο από τους κ.κ. Απόστολο Αρβανίτη, Γεώργιο Βουγιουκαλάκη, Μάρκο Ξενάκη, Χρήστο Μυλωνά και Πολυάνθη Τρίμη, εγκατέστησε τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, 2 σταθμούς παρακολούθησης, συνεχούς καταγραφής και τηλεμετάδοσης, σε πραγματικό χρόνο, παραμέτρων των γεωθερμικών ρευστών και του ταμιευτήρα στο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας (τοπικού ενδιαφέροντος) Νέου Ερασμίου – Μαγγάνων ΠΕ Ξάνθης.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

“Οι σταθμοί τοποθετήθηκαν σε ερευνητικές γεωτρήσεις κατασκευασμένες από το Ι.Γ.Μ.Ε., ενώ καταγράφουν και μεταδίδουν τη στάθμη και τη θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού στον υπό εκμετάλλευση ταμιευτήρα καθώς και τη θερμοκρασία εξόδου του ρευστού κατά την άντληση στην πλησιέστερη προς το σταθμό παραγωγική γεώτρηση.

Το γεωθερμικό πεδίο του Νέου Ερασμίου – Μαγγάνων θεωρείται ως καλά ερευνημένο

με σημαντικό αριθμό ερευνητικών και παραγωγικών γεωτρήσεων, ενώ τυγχάνει και αξιοποίησης με τη θέρμανση θερμοκηπιακής μονάδας 185 στρεμμάτων, αφυδάτωση αγροτικών προϊόντων και υπεδαφική θέρμανση σπαραγγιών. Σημειώνεται δε ότι σχεδιάζεται η περαιτέρω κάλυψή του με τη σταδιακή τοποθέτηση και άλλων σταθμών συνεχούς παρακολούθησης σε επιλεγμένες και κρίσιμες θέσεις γεωτρήσεων.

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι η συλλογή, καταχώρηση σε βάσεις δεδομένων, επεξεργασία και αξιολόγηση των πρωτογενών στοιχείων με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση και βιώσιμη διαχείριση αυτού του σημαντικού γεωθερμικού πεδίου.

Η εγκατάσταση των σταθμών παρακολούθησης υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας «Διαχρονική Παρακολούθηση Ιαματικών Φυσικών Πόρων & Γεωθερμικών Πεδίων της Χώρας» του Υποέργου «Δράσεις για την Ορθολογική και Αειφόρο Αξιοποίηση της Γεωθερμίας – GEOTHERM», ενταγμένου στο Έργο «Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας – ΟΠΥΓΕΚ». Η Ενέργεια αυτή σχετίζεται άμεσα με το Υποέργο 1 «Διαχειριστικά σχέδια Γεωθερμικών Πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας» (ΔΙΑ.ΓΕΩΘ.) της Πράξης «Αναβάθμισης λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» (Σύμβαση Συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ε.Α.Γ.Μ.Ε.).

Και τα δύο Υποέργα, «GEOTHERM» και «ΔΙΑ.ΓΕΩΘ.», εκτελούνται από το Τμήμα   Γεωθερμίας & Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΓΕΩΘΕ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Η εγκατάσταση των δύο πρώτων σταθμών παρακολούθησης, καταγραφής και τηλεμετάδοσης δεδομένων στο γ/θ πεδίο Νέου Ερασμίου – Μαγγάνων έγινε χάρη στην άδεια πρόσβασης στις γεωτρήσεις Μ6/ΓΠ-6 και Μ15/ΓΠ-15 που χορηγήθηκε από τις Εταιρίες «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ» και «ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ», προς τις οποίες έχουν εκμισθωθεί αντίστοιχα από το Ελληνικό Δημόσιο οι προαναφερθείσες γεωτρήσεις. Για το λόγο αυτό εκφράζονται οι ευχαριστίες της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. προς τις συγκεκριμένες Εταιρείες.”

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 14/10/2020}